Dotace

Před podáním žádosti o dotaci: (přípravná fáze)

 1. Posoudit záměry investora a najít vhodné dotační tituly
 2. Rozpracovat záměr investora do podoby návrhu projektu
 3. Spolupracovat na zajištění veškerých dokumentů, potřebných pro podání žádosti (projektová-výkresová dokumentace, povolení, vyjádření orgánů) v soulady s Pravidly pro žadatele a příjemce dotací
 4. Zpracovat žádost o dotaci z příslušného dotačního titulu ve formě a rozsahu požadovaném Pravidly pro žadatele a příjemce dotace
 5. Zajistit zpracování povinných příloh pro žádost o dotaci ve formě a rozsahu požadovaném Pravidly pro žadatele a příjemce (Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a výnosů atd.)

Po podání žádosti o dotaci:

 1. Kontrolovat stav žádosti v období mezi jejím podáním a vyhodnocením
 2. Provést nutná výběrová řízení
 3. Spolupracovat při uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (pomoc ze zpracováním povinných příloh smlouvy)

Po získání příslibu dotace: (fáze realizace projektu)

 1. Zajistit vedení dokumentace projektu,
 2. Zpracovat žádosti o změny v realizaci projektu,
 3. Zastupovat příkazce při jednáních s řídícím orgánem OPPK a kontrolními orgány,
 4. Zajistit zpracování monitorovacích etapových zpráv a závěrečné zprávy projektu včetně hlášení o pokroku,
 5. Konat další administrativní činnost dle pokynů manažera projektu,
 6. Poskytovat příkazci odborné poradenství, které se týká vedení projektu

Po ukončení realizační/investiční fáze projektu: (fáze udržitelnosti)

 1. Poskytovat příkazci odborné poradenství, které se týká vedení projektu
 2. Pomoci ad hoc s administrativními kroky a zpracováním monitorovacích zpráv