Výběrová řízení

Zadávání veřejných zakázek se od 1.10.2016 řídí v plném rozsahu zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). To zaručuje především bezchybné provedení veškerých administrativních a procesních povinností vyplývajících z uvedených zákonů.

Společnost Výběrovka, s.r.o., jako osoba pověřená na základě mandátní smlouvy výkonem zadavatelských činností zajistí na vlastní náklady tyto činnosti:

Veřejný sektor

 • zpracování Oznámení o zakázce, Oznámení o zahájení koncesního řízení, příp. Oznámení předběžných informací
 • zveřejnění Oznámení o zakázce, Oznámení o zahájení koncesního řízení v IS VZ US a v Úředním věstníku Evropské unie, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zpracování písemné výzvy, zadávací, koncesní příp. i kvalifikační dokumentace
 • namnožení veškeré dokumentace potřebné pro předání dodavatelům
 • předání zadávací dokumentace dodavatelům
 • celý průběh přijímání nabídek, včetně pořízení potřebných dokumentů
 • otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • přípravu podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek
 • čestná prohlášení členů /případně náhradníků, poradců/ hodnotící komise
 • zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
 • oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým zájemcům či uchazečům o veřejnou zakázku
 • zpracování Písemné zprávy zadavatele, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zveřejnění Oznámení o zadání zakázky v IS VZ US a v Úředním věstníku EU, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zápis koncesní smlouvy do Rejstříku koncesních smluv
 • zveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení v IS VZ US a v Úředním věstníku EU, pokud tato povinnost ze zákona vyplývá
 • zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání
 • kompletace dokumentace o veřejné zakázce, vč. nabídek

Privátní sektor

 • Stanovení obsahu a rozsahu zakázky a předpokládaných finančních nákladů
 • Stanovení způsobu zadání zakázky v souladu s požadavky zákazníka
 • Formulace zadávacích podmínek zakázky, vypracování zadávací dokumentace
 • Předání výzvy uchazečům nebo vyhlášení soutěže
 • Zajištění prohlídek dotčených objektů pro uchazeče
 • Přijímání nabídek
 • Otevírání obálek s nabídkami
 • Vícekolové projednání s uchazečem
 • Posuzování a hodnocení nabídek, předání výsledků zadavateli k rozhodnutí
 • Vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • Příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 • Předání kompletní dokumentace výběrového řízení zákazníkovi

V případě podání námitek ze strany uchazečů pak do činnosti spadá i :

 • zpracování Rozhodnutí zadavatele o námitkách vč. písemného informování všech zájemců či uchazečů o podaných námitkách a rozhodnutí o nich
 • zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • urychlené předání dokumentace o zadání zakázky zadavateli za účelem jejího předání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu uchazeče